Tjenester


Revisjon
Revisor skal bidra til et sunt næringsliv og regnskaper du kan stole på. Revisors primæroppgave er å bekrefte økonomisk informasjon gjennom revisjonsberetningen. Revisjonspliktige foretak skal revideres av en uavhengig revisor. Revisor gir deretter en skriftlig revisjonsberetning eller en annen attestasjon av foretakets opplysninger. Revisjonsberetningen er tilgjengelig for alle. Fra 2011 er det frivillig for de minste aksjeselskapene å ha revisor. For alle disse selskapene er imidlertid ikke behovet for revisjon forandret. Det er naturlig at man vurderer sitt eget behov og hvilke konsekvenser det kan ha ved å velge bort revisor. Man bør også vurdere om revisjon av deler av regnskapet kan være tilstrekkelig. Eller kanskje en forenklet revisorkontroll eller revisorutarbeidelse av regnskapet er tilstrekkelig.

Bistand på andre områder
Gjennom vår kompetanse kan vi yte bistand på en rekke andre områder:

> Etablering av virksomhet
> Valg av selskapsform
> Omorganisering av selskap, fusjon og fisjon
> Opphør av virksomhet, avvikling og sletting av selskap
> Utarbeidelse av skattepapirer og årsregnskap
> Attestasjonsoppdrag
> Arv og generasjonsskifte
> Bistand ved kjøp og salg av selskaper
> Bedriftsrådgivning
> Vurdering av rutiner og intern kontroll

Regnskap
Ved behov for regnskapsføring tilbyr vi dette gjennom vårt datterselskap iRegnskap.